شوخی احمقانه صدام حسین با همسرش

صدام حسین به سنگدلی و وحشیگری در دنیا مشهور بوده است او از ابتدای جوانی روحیه ای جنگجو و خویی وحشی داشته است که او را فردی قصی و القلب بار آورده است.

در ادامه نوعی از شوخی های وحشتناک صام حسین را می بینیم